Cử nhân kinh tế (ĐH London cấp bằng)

Cử nhân kinh tế (ĐH London cấp bằng) của Học viện Quản lý SIM sinh viên sẽ học được cách tiếp cận vấn đề về kinh tế để phân tích hợp lý các quyết định xã hội và cá nhân Xem thêm