Các chương trình cao đẳng của SIM GE

Chương trình Cao đẳng (Diploma) của Học viện SIM Singapore tương đương bậc học đại học đại cương. Sau chương trình Cao đẳng, sinh viên sẽ chuyển tiếp lên chương trình đại học để tiếp tục học chuyên ngành mình Xem thêm

Cao đẳng quản lý (Diploma in Management Studies)

Khóa học Cao đẳng quản lý (Diploma in Management Studies) Học viện SIM GE Singapore tương đương đại học năm 1 trang bị cho sinh viên những kỹ năng cần thiết để chuyển tiếp lên khóa học cao hơn (Đại học Xem thêm