Các chương trình cao đẳng của SIM GE

Chương trình Cao đẳng (Diploma) của Học viện SIM Singapore tương đương bậc học đại học đại cương. Sau chương trình Cao đẳng, sinh viên sẽ chuyển tiếp lên chương trình đại học để tiếp tục học chuyên ngành mình Xem thêm

Cử nhân kinh tế (ĐH London cấp bằng)

Cử nhân kinh tế (ĐH London cấp bằng) của Học viện Quản lý SIM sinh viên sẽ học được cách tiếp cận vấn đề về kinh tế để phân tích hợp lý các quyết định xã hội và cá nhân Xem thêm