Cử nhân kinh tế (ĐH London cấp bằng)

Cử nhân kinh tế (ĐH London cấp bằng) của Học viện Quản lý SIM sinh viên sẽ học được cách tiếp cận vấn đề về kinh tế để phân tích hợp lý các quyết định xã hội và cá nhân Xem thêm

Cao đẳng quản lý (Diploma in Management Studies)

Khóa học Cao đẳng quản lý (Diploma in Management Studies) Học viện SIM GE Singapore tương đương đại học năm 1 trang bị cho sinh viên những kỹ năng cần thiết để chuyển tiếp lên khóa học cao hơn (Đại học Xem thêm